طلق های قابل چاپ با پرینتر و پلاترهای جوهر افشان
طلق های قابل چاپ با پرینتر و پلاترهای جوهر افشان
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی
دستگاه پرتال آب شیرین کن خورشیدی
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
امولسیون اورگانیک رنگ آوری مرکبات
امولسیون اورگانیک رنگ آوری مرکبات
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
کوتینگ قابل چاپ و ضد آب نمودن کاغذ و پارچه برای چاپ دیجیتال
کوتینگ قابل چاپ و ضد آب نمودن کاغذ و پارچه برای چاپ دیجیتال
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
کوتینگ نسوز قالبهای شنی ریختگری
کوتینگ نسوز قالبهای شنی ریختگری
تهران

200000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

200000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
فرایند تولید مواد اولیه و پخت مکانیزه ی سمنوی مغزدار پاستوریزه
فرایند تولید مواد اولیه و پخت مکانیزه ی سمنوی مغزدار پاستوریزه
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
قرص فیبرهای اورگانیک و عناصر ضروری بدن بصورت قرص
قرص فیبرهای اورگانیک و عناصر ضروری بدن بصورت قرص
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
قرص آسان نمودن گوارش با ترکیبی ازفیبرهای اورگانیک
قرص آسان نمودن گوارش با ترکیبی ازفیبرهای اورگانیک
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری
لوسیون ارگانیک قابض کننده پوست صورت
لوسیون ارگانیک قابض کننده پوست صورت
تهران

300000000 میلیون تومان

افزایش سرمایه گذاری

300000000 میلیون تومان

حداقل سرمایه گذاری