تعرفه ها

شبکه سرمایه گذاری طنین ، اتصال دهنده کارآفرینان و استارتاپ ها و مخترعان با سرمایه گذاران می باشد. برای نمایش طرح ها و اختراعات خود می توانید طرح یا اختراع خود را در سایت به ثبت برسانید سپس برای اتصال با سرمایه گذاران پکیچ خود را انتخاب کنید . پکیچ ها به شرح زیر می باشند.

عادی

 • زمان نمایش 30 روز
 • مشخصات کلی طرح
 • اطلاعات سرمایه گذار
 • اطلاعات شرکت
 • ایمیل
 • موبایل
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • جزییات طرح
 • اعضای شرکت
 • هزینه رایگان

حرفه ای

 • زمان نمایش 90 روز
 • مشخصات کلی طرح
 • اطلاعات سرمایه گذار
 • اطلاعات شرکت
 • ایمیل
 • موبایل
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • جزییات طرح
 • اعضای شرکت
 • هزینه 30,000 تومان

جامع

 • زمان نمایش 120 روز
 • مشخصات کلی طرح
 • اطلاعات سرمایه گذار
 • اطلاعات شرکت
 • ایمیل
 • موبایل
 • لینک شبکه های اجتماعی
 • جزییات طرح
 • اعضای شرکت
 • هزینه 40,000 تومان