انتقال فناوری


انتقال تکنولوژی یا فناوری به عنوان فرآیندی تعبیر می شود که بر اساس آن علوم، فنون، مهارتها و توانایی های علمی و فنی تحت مالکیت یا اختیار شرکت و یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشوری که متقاضی چنین دانشها یا مهارتهایی است انتقال می یابد.

شایان به ذکر است که انتقال فناوری یکی از مباحث اساسی سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد. یکی از اهداف عمده کشورهای در حال توسعه دستیابی به فناوریهای جدید ابداعی کشورهای پیشرفته و شرکتهای چند ملیتی از طریق جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. فناوری به عنوان یک کالای غیر مادی بصورت تجاری یا غیر تجاری قابل انتقال است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که گاه از آن به مشارکت تجاری بین المللی تعبیر می شود، مهمترین و اقتصادیترین روش انتقال تجاری فناوری به حساب می آید. 

شرکت طنین به عنوان کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز در چندین نشست انتقال فناوریikteck که برگزار شده شرکت نموده   است و همچنین در دوره های آموزشی انتقال فناوری نیز حضور داشته است. این شرکت ضمن آشنایی با نحوه شناسایی نیاز فناورانه صنایع مختلف، به برطرف کردن نیاز شناسایی شده آن صنعت کمک می کند. شرکت کارگزاری طنین ضمن بازدید از محل صنایع مختلف نیاز صنعت مذکور را در قالب فرم احصای نیاز استاندارد تهیه و تنظیم نموده و پس از آن از طریق ارتباط و رایزنی با مخترعین، فناوران و ایده پردازان به حل آن نیاز می اندیشد.