شناسایی و رفع نیاز فناورانه

مشاوران تبادل فناوری، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فناوری هستند که تسهیل همکاری‌های فناورانه میان دارندگان فناوری و خریداران فناوری بخش مهمی از خدمات آنها می‌باشد و برای ارائه این خدمات ضمن دارا بودن آشنایی کافی با موضوعات انتقال، تجاری‌سازی و اکتساب فناوری قادرند به تناسب موضوع در شبکه خود از متخصصان فنی حوزه‌های فناوری، متخصصان حقوقی و متخصصان مدیریت فناوری استفاده نمایند و با سرعت و چابکی نیازهای کارفرمای خود را در راستای افزایش توانمندی و آمادگی ورود به یک همکاری فناوری موثر پاسخ دهند و با شناختی که از مسیر همکاری دارند، سرعت و کیفیت این همکاری را بهبود دهند. فرایند انتقال فناوری در حوزه بین‌المللی پیچیدگی‌ها و ظرایف بیشتری دارد، خصوصا در حوزه دریافت فناوری از کشورهای پیشرفته که مستلزم آمادگی کافی طرف ایرانی برای یادگیری فناوری از طرف خارجی در دوره همکاری است و لازم است کارگزار تبادل فناوری دارای شناخت کافی از این موارد نیز باشد.