سوالات متداول در زمینه ثبت اختراع داخلی

1- اعتبار گواهينامه ثبت اختراع چند سال است؟ در ايران، مدت اعتبار گواهينامه ثبت اختراع بنابر تقاضاي مخترع مي‌تواند 5، 10، 15و يا نهايتاً 20 ساله باشد كه بايد صراحتاً درگواهينامه ثبت اختراع قيد شود. 2- آيا براي ثبت اختراع حتماً‌ بايد خود مخترع اقدام نمايد؟ خير، تقاضاي ثبت اختراع مي‌تواند توسط وكيل مخترع نيز انجام شود. در اين صورت، تقاضانامه بايد همراه با اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود. 3- چه نوع اختراعاتي قابل‌ثبت مي‌باشند؟ اختراعاتي قابل ثبت مي‌باشند كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي كاربردي محسوب مي‌شود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود. 4- پتنت چیست؟ گواهینامه پتنت یا حق ثبت اختراع از سوی مراجع قانونیا به مختـــرع يا نمـايندة قانوني او براي مــدت محـدودي (حداکثر بيست سال) در ازاي افشاي جزئيات اختراع براي عموم، اعطا مي‌گردد.حمايت پتنت به اين معنا است كه از اختراع ثبت شده نمي‌توان بدون اجازة دارندة‌ پتنت به هر گونه استفاده ی تجاری نمود. 5- براي درخواست حمايت از تكميل اختراع و تجاري‌سازي اختراع به كجا مي‌توان مراجعه كرد؟ براي درخواست حمايت از تكميل اختراع مي‌توان مستقيماً به مراكز رشد و براي تجاري‌سازي اختراع مستقيماً به پارك‌هاي فناوري مراجعه كرد. علاوه بر موارد فوق، كلية مراجع منطقه‌اي و ادارة كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري آمادة راهنمايي و معرفي متقاضيان به مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري و ديگر نهادها و سازمان‌هاي حمايت‌كننده از نوآوران، هستند. نشاني، تلفن و نمابر كلية مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري را مي‌توان از ادارة كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري دريافت كرد. آيا براي ارزيابي و تأييد اختراع شرايط خاصي وجود دارد؟ براي پذيرش تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع شرايط زير ضروري است: الف) ثبت اولية اختراع در مراجع حقوقي (اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي) و ارائه ورقة ثبت؛ ب) ارائة تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع، همراه با مدارك كامل و مستند اختراع ثبت شده؛ ج) ارزيابي و تأييد علمي اختراع بيش از 2 بار انجام نخواهد گرفت؛ بدين معني كه در صورت رد اعتبار علمي اختراع متقاضي، تنها يك بار ديگر ارزيابي علمي آن از سوي مرجع ديگري غير از مرجع بررسي كنندة اوليه، امكان‌پذير است