خوشه چیست ؟


خوشه یا کلاستر به تجمعي از واحدهاي کسب و کار گفته مي شود که بصورت بخشي و جغرافيايي تمرکز يافته،در بستر ارتباط و تکميل فعاليتهاي همديگر به توليد وعرضه تعدادي کالا و خدمات مي پردازند و با چالشها و فرصتهاي مشترک مواجه هستند. 

مشخصات خوشه كسب و كار

تمرکز قابل توجه صنايع و خدمات در يک منطقه جغرافيايي

سرمايه هاي اجتماعي

- سرمايه هاي فيزيکي

- مهارت

- دانش

مقررات نانوشته رفتاري مبتني بر

- اعتماد

- همكاري

دستيابي به مزيتهاي توليد انبوه از طريق

- تقسيم کار

- تخصص

- موثر بودن جمعي

- افزايش ظرفيت توليد و استفاده از ظرفيتهاي بکار گرفته نشده بنگاه ها

- مديريت شبکه 


ساختار خوشه كسب و كار   :

در خوشه كسب و كار روابط بين توليد، تحقيق و توسعه و سيستم بانكي به شكل سيستماتيك برقرار است.

اين ارتباطات به دو گروه تقسيم ميشوند كه عبارتند از :

۱ – ارتباطات رو به عقب ( Backward Linkages)

• توليد كننده با تامين كننده

• توليد كننده با ماشين ساز

• توليد كننده با ارائه دهندگان خدمات

• توليد كننده با ...

۲– ارتباطات رو به جلو ( Forward Linkages)

• بين توليدكنندگان و خريداران

• بين توليدكنندگان و واسطه هاي بين المللي

• بين توليدکنندگان و .... 


ویژگی های مشترکی که در خوشه های کسب و کار به چشم می خورد عبارتند از:

۱- تمرکز در یک منطقه جغرافیایی

۲- وجود ارتباط درون بنگاهی و درون صنعتی بین بنگاههای عضو

۳- در طول هم قرار گرفتن بنگاهها در درون خوشه ( ارتباطات عمودی )

۴- وجود سازمانهای غیرتجاری در کنار بنگاههای تجاری در درون یک خوشه

۵- همکاری بین بنگاهها و انجام اقدامات مشترک و جمعی

۶- وجود رقابت بین اعضا

۷- هم رشته بودن بنگاهها در یک شاخه یا دسته صنعتی خاص (تشکیل زنجیره ارزش)

۸- وجود تهدیدها و فرصتهای مشترک برای بنگاههای درون خوشه

۹- پیدایش خدمات تخصصی فنی ، مدیریتی و مالی در خوشه

۱۰- وابستگی به یک منطقه خاص جغرافیایی – اقتصادی

۱۱- برهم افزایی رقابت و همکاری در خوشه

۱۲- کارایی جمعی و بهره برداری از صرفه های اقتصادی بیرونی