تقویم جلسات غربالگری گروه سرمایه گذاری طیف نگار یکتا نوین

در سال ۱۳۹۷ فرایند جذب سرمایه در طیف نگار یکتا نوین شامل ۶ مرحله است. ۱- پیش غربالگری ۲- غربالگری ۳- ارائه به سرمایه گذاران ۴- راستی آزمایی ۵- ترم شیت ۶- سرمایه گذاری و حمایتهای بعد از آن در مرحله ی دوم یا جلسه غربالگری، استارتاپهایی که از مرحله ی پیش غربالگری عبور کنند در این جلسه ارائه می دهند و سرمایه گذاران حاضر در این جلسه سوالات خود را از استارتاپ می پرسند و در صورتی که از نظر سرمایه گذاران حاضر در این جلسه استارتاپ مورد تایید واقع شود برای جلسه ی ارائه به سرمایه گذاران طیف نگار یکتا نوین دعوت خواهد شد.
ردیف تاریخ برگزاری ساعت برگزاری دستورکار جلسه