ثبت داخلی اختراع

اختراع چیست؟ اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند، مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید. اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت معنای گسترده ی آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود. گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری آن بهره مند شود. موارد زیر از حیطه حمایت اختراع خارج است: الف – کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری. ب – طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی. ج – روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود. د – منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک و تولید آنها. ه- آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که درنقطه ای جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. و – اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. ثبت اختراع چیست ثبت اختراع نوآوری علمی، صنعتی یا تجاری افراد و شرکتها را در برابر استفاده غیر مجاز دیگران محافظت میکند. هدف از این پشتیبانی ایجاد اطمینان برای مالکیت نوآوری، بهره وری از آن و انگیزه برای پژوهش و گسترش دانش و تکنولوژی و پیشرفت جامه میباشد. ثبت اختراع به دارنده آن حق استفاده انحصاری به مدت بیست سال میدهد. بعد از این مدت استفاده عموم از آن نو آوری آزاد میگردد. به این وسیله هم فرد اولیه و هم جامعه از نوآوریها بهره مند میشوند. مزایای ثبت اختراع در صورت موفقیت در بازار اختراع ثبت شده میتواند پاداش مالی خوب برای مخترع داشته باشد. داشتن ثبت اختراغ جدا از موفقیت مالی نشانه نوآوری و خبرگی شخص میباشد و میتواند برای گرفتن پذیرش تحصیلی و اقامت در آمریکا نقش قابل توجهی ایفا کند.